Kezdőoldal > Általános szerződési feltételek
«Vissza

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

„ÁSZF”

A jelen Általános Szerződési Feltételek a VECTRA-LINE Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a VECTRA-LINE Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1165 Budapest, Újszász u. 45/B „R” épület., képviselője: Kárpáti Zsolt ügyvezető, elektronikus levelezési címe: info@vectraline.hu, weboldalának címe: www.vectraline.hu, a céget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 01-09-908877, adószáma: 14548442-2-42) (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.fortuna-irodaszer.hu internetes oldalán elérhető (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának, valamint a Felhasználó által a megrendelése teljesítésére kiválasztott, szerződő partner (a továbbiakban: Partner) közötti szerződéses feltételeket tartalmazza.

 1. A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT
  1. A Partner értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a Felhasználó regisztrációját követő megrendelésével egyidejűleg tett nyilatkozatával a Felhasználó által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a Felhasználó a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik. Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.fortuna-irodaszer.hu Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik, a jogügylet minden esetben a Felhasználó és a Partner között jön létre.
  2. Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.
  3. A Felhasználó a regisztrációját követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.
  4. A Partner által leszállított árut a Felhasználó kizárólag a Partner írásbeli hozzájárulása esetén jogosult exportálni, amely exportálás a Felhasználó számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A Felhasználó köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar vagy külföldi hatóságoknál.
 2. REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK
  1. A Partner tevékenysége során utánvétes azonnali készpénzfizetés ellenében kis- és nagykereskedők, valamint végfelhasználók részére értékesíti termékeit.
  2. A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött külön, kifejezett nyilatkozatával Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a Partner a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a Partner a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a Felhasználó előzetesen megtett, egyértelmű beleegyezése után kerülhet sor.
   A Felhasználó továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött külön, kifejezett nyilatkozatával nyilváníthatja ki azon igényét, hogy a Partner a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A Felhasználó jogosult bármikor visszavonni előbbi hozzájárulását, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a Partnerhez történő eljuttatásával.
 3. A MEGRENDELÉS MÓDJA
  1. A Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Partner felé interneten (www.fortuna-irodaszer.hu) keresztül kizárólag a regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A Partner által e-mailen megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a Partner és a Felhasználó között érvényesen létrejön.
   A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Partner elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Az automatikus rendelés visszaigazoló e-mailben a visszaigazolt termékek mennyisége és a szállítás időpontja tájékoztató jellegűek, esetenként attól eltérő beérkezési időpont, és a visszaigazolástól eltérő mennyiség is lehetséges. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a Felhasználóhoz, úgy a Felhasználó ajánlati kötöttsége megszűnik.
  2. A fentiek szerint magyar nyelven létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a Partner által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a Partner a székhelyén hét évig megőrzi.
  3. A Felhasználó ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén az Üzemeltetőt és a Partnert különösen nem terheli felelősség.
   • az internetes hálózat bármilyen, a web áruház működését és a Felhasználó vásárlását akadályozó működési hibája;
   • az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;
   • bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;
   • a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;
   • a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei
   tekintetében.
   A webáruházban szereplő termékek közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os ár kerül feltüntetésre, ez esetekben a Partner nem köteles a terméket hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó írásban elállhat a megrendeléstől.
 4. A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE
  1. A megrendelt áru szállítása a Felhasználóval egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a Felhasználó köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a Felhasználó számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a Partner részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a Felhasználót terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg a kiszállítási költségeket is kiegyenlíteni.
  2. A Partner vállalja, hogy a Felhasználó adott napon 15.00 óráig beérkező megrendelését a megrendelés elfogadásától 24, maximum 72 órán belül kiszállítja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a Partnert nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a megrendelés visszaigazolásban szereplő szállítási határidő. Bruttó 30.000,- Ft feletti megrendelések díjmentesen, míg a bruttó 30.000,- Ft alatti megrendelések nettó 1990,- Ft/megrendelés szállítási díj ellenében kerülnek kiszállításra.
  3. Az árut a Partner szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-18 óra között szállítják ki.
  4. Az áruátvételkor a Felhasználó képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
  5. A Felhasználó jogosult az árut a Partner költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:
   • az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő*;
   • az árucikk nem lett megrendelve;
   • az árucikk nem időre érkezik;
   • a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;
   • nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

   *Amennyiben a Felhasználó a házhozszállítás során a leszállított áru csomagolásán külsérelmi nyomokat észlel, a rakodás nem megfelelő, balesetveszélyes vagy vélelmezhető a csomagoláson belül az áru sérült állapota, úgy köteles a szállítmányozó céggel kárjegyzőkönyvet felvetetni. A Felhasználó a házhozszállításból eredő áru sérülések reklamációit kizárólag a Felhasználó és a szállítmányozó cég által felvett kárjegyzőkönyv alapján érvényesítheti a Szállító felé.
 5. TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE
  1. A Partner a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a Partnerrel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a Felhasználó nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.
 6. TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ
  1. A Partner által kizárólag feliratozott, ragasztószalaggal lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a Felhasználó a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a Partner megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A Partner kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a Felhasználónak új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a Felhasználótól a káreseményről.
  2. A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a Felhasználó nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a Partnerről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a Felhasználóra.
  3. A Felhasználó minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a Partner csak a sértetlen, feliratozott ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételekori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három napon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.
  4. A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a Partner mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el.
  5. A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru Felhasználó általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a Felhasználó számára. A Felhasználó a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen „ÁSZF”-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.
 7. ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS
  1. A számlázás a megrendelés leadásakor érvényben lévő árlista alapján történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő, illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.
  2. A Partner aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.fortuna-irodaszer.hu címen. A Partner prospektusaiban, katalógusaiban és egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a Partner semmiféle felelősséget nem vállal.
  3. A Szolgáltatás on-line rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező Felhasználó léphet be. A Felhasználó teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a Felhasználót teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A Partner nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a Felhasználónál, akár más harmadik személynél.
 8. REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU
  1. Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a Partner csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos - a Partner vagy megbízottja munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a Partner a teljes vételárat a Felhasználó részére a reklamáció kézhezvételétől számított tizennégy napon belül visszafizeti. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a felhasználó köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni a Szolgáltatás weboldalán keresztül is elérhető e-mail címen (info@fortunairodaszer.hu).
  2. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult az áru mennyiségi átvételét követő tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. Az árunak a Partner székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a Felhasználót terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Partner a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a Felhasználó részére visszafizeti. Az elállási jog nem gyakorolható:
   a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
   b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, 14 (tizennégy) nap alatt is lehetséges ingadozásától függ;
   c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
   d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
   e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
   f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
   g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
   h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
   i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
   j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
   k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
   l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
   m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.
  3. A felhasználói reklamációk jogosságát és az elállás megfelelőségét a Partner bírálja el a beérkezéstől számított három munkanapon belül.
 9. MŰSZAKI TERMÉK GARANCIA
  1. A Partner által forgalmazott termékekre a Polgári Törvénykönyv szavatossági valamint a 151/2003.(IX. 22.) Korm. rendelet jótállási szabályai, ezen túlmenően pedig a gyártók által vállalt jótállási feltételek vonatkoznak.
  2. A szavatossági, jótállási igény érvényesítésének helye a Szállító által kibocsátott saját garanciajegy esetén a Szállító telephelye, egyéb esetekben a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz. A szavatossági, jótállási javításra szoruló termék be-illetve elszállítása a Felhasználó kötelessége.
  3. Garanciális igény érvényesítését kizáró okok:
   • a termék nem rendeltetésszerű használata, a termékspecifikációtól eltérő üzemeltetés,
   • szakszerűtlen karbantartás,
   • bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jótállási jegyen feltüntetett szakszerviz végez el.
 10. VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG
  1. A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.
  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.
  3. A Felhasználó bármely termék megrendelésével külön megerősítő nyilatkozatával elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.
  4. A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül.
  5. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani.
  6. A Szállító nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.
  7. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni, vagy a https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/?page=trader&role=c2b címen az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot igénybe venni.
  8. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A Partner a rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" www.vectraline.hu weboldalán külön is közzétette.
Budapest, 2019. július 17.
 
MELLÉKLETEK:
 
Elállási/felmondási mintatájékoztató
Elállási/felmondási nyilatkozatminta
Kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
Vissza
Az Ön kosara
0 termék
Nettó összesen:
0,0 HUF
Bruttó összesen:
0,0 HUF
Címkefelhő

Minden jog fenntartva 2019 © Fortuna irodaszer- A hazai magyar irodaszer hálózat
 

E-mail: info@fortunairodaszer.hu