Kezdőoldal > Statikus oldalak
«Vissza

általános Szerződési feltételek

„ÁSZF”

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a VECTRA-LINE Plus Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1165 Budapest, Újszász utca 45/B. R. épület, cégjegyzékszám: 01-09-908877, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószáma: 14548442-2-42) (továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett www.fortuna-irodaszer.hu internetes oldalán elérhető (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevevője (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

1. Általános feltételek: 

 

1.1 Regisztráció: A vásárlás, valamint a Szolgáltatások igénybevételnek feltétele a regisztrálás. A Felhasználó lehet, minden korlátlanul cselekvőképes, természetes és jogi személy, aki vagy amely szabályosan regisztrál és ezzel elfogadja a www.fortuna-irodaszer.hu internetes oldalra vonatkozó, mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételeit. A mindenkor hatályos ÁSZF elfogadását jelenti a regisztrálás, illetve a regisztrálás után végzett bármely cselekmény, amely a www.fortuna-irodaszer.hu oldalon való részvételt jelenti. (ráutaló magatartás) Regisztrálni, a regisztráció menüpont segítségével lehet. A www.fortuna-irodaszer.hu azonnal elfogadja a regisztrációját. Ezek után megkezdheti a vásárlást. A www.fortuna-irodaszer.hu oldalon valós kereskedelmi ügyletek folynak, így a tagság feltétele minden kötelező rovat valósághű kitöltése. Az adatok arra szolgálnak, hogy létrejött vásárlás esetén, a Felhasználó azonosítható legyen a vele szerződő Partner számára. (Partner a weboldalon szereplő címlistába felvett, papír-, írószer-, irodaszer- és nyomtatvány kiskereskedelmével foglalkozó gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó.)

 

1.2 E-mail cím: Az e-mail címét a Felhasználó adhatja meg, mely a saját e-mail címe kell, hogy legyen. Az e-mail címet a rendszer elfogadja, amennyiben még nem szerepel az adatbázisban. Az e-mail cím nem lehet ismert márka vagy kereskedelemben használatos univerzális gyűjtőfogalom, csak abban az esetben, ha a Felhasználó jogosult azt használni. Az e-mail nem lehet sértő vagy trágár szó. A www.forutna-irodaszer.hu Üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációk ellenőrzése során a fentieknek nem megfelelő e-mail címmel létrejött regisztrációkat törölje és erről a Felhasználót értesítse.

 

1.3 Közvetítői státuszunk: Az eladott termékek logisztikai átadása és a pénzügyi teljesítés a www.fortuna-irodaszer.hu Üzemeltetőjétől teljesen függetlenül történik. A jogügylet minden esetben a Felhasználó és a Partner között jön létre, és írásbeli szerződésnek minősül a megrendelés elküldésével és annak Partner általi visszaigazolásával. Mivel a Felhasználó és a Partner közötti tranzakciókba az Üzemeltető nem kapcsolódik be, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti a www.fortuna-irodaszer.hu Üzemeltetőjét mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.

 

1.4 Garancia: A honlapon új termékek kerülnek feltüntetésre. A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru Felhasználó általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a Felhasználó számára. A Felhasználó a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen „ÁSZF”-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

1.5 A Szolgáltatás igénybevételére a Felhasználó kizárólag akkor jogosult, azaz, felhasználói fiókot akkor hozhat létre, ha: - elmúlt 18 éves és cselekvőképessége nem korlátozott; vagy - 14. életévét betöltött kiskorú és a Szolgáltatás használata során kizárólag a saját, munkával szerzett keresményének erejéig rendelkezik; vagy - jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet nevében jár el és Ön szavatolja, hogy jogosult az adott szervezet képviseletére; illetve, ha - saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, az adott Felhasználó Szolgáltatáshoz történő hozzáférését korlátozza.

 

1.6 A Felhasználó köteles valós adatokat megadni a regisztráció során. Amennyiben adataiban bármilyen változás történik, köteles fiókjában azt rögzíteni. Egy Felhasználó kizárólag csak egy felhasználói fiókkal rendelkezhet. Ha az Üzemeltető azt észleli, hogy egy Felhasználó több fiókot is fenntart, jogosult azokat felfüggeszteni. Ha az Üzemeltető tudomására jut, hogy egy Felhasználó nem valós adatokkal regisztrál, vagy feltételezhető, hogy két vagy több fiókot ugyanazon személy regisztrált vagy használ, az adott fiók használatát felfüggeszti. A Felhasználó köteles pontos és valós elérhetőségeket (teljes név, cím, telefonszám, e-mailt cím) szerepeltetnie adatai között. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak, a Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, akkor az Üzemeltető jogosult a Felhasználó hozzáférését korlátozni.

 

2. A Szolgáltatás használatának egyéb feltételei: 

 

2.1 Az Üzemeltető a Szolgáltatást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (EKT) rendelkezési szerint közvetítő szolgáltatóként működteti. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a Szolgáltatás használatával tett felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Szolgáltatás által elérhetővé tett tartalmat szükség esetén (pl. a későbbi felhasználás céljából) archiválja. A Felhasználó által a Szolgáltatás használatával közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a Szolgáltatás használatával közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

 

2.2 Kérjük a Felhasználót, hogy a kifogásolt hely és tartalom megjelölésével haladéktalanul jelezze az Üzemeltetőnek, ha a Szolgáltatás által elérhető valamely tartalom jogsértő. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben az Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az EKT rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A Felhasználó a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszait a következő címekre továbbíthatja: info@fortunairodaszer.hu 

 

2.3 A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Következésképpen a Felhasználó köteles gondoskodni arról is, hogy a Felhasználó által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások) harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon (például bűncselekmény elkövetésére buzdítással) nem sértik. Amennyiben a Szolgáltatás használatával a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Felhasználó vállalja, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltetőnél az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

 

2.4 A Szolgáltatással kapcsolatos jogsértések esetén az Üzemeltető a jogszabályok által megkívánt keretek között együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználó viseli továbbá a Szolgáltatás használatával járó valamennyi kockázatot és felelősséget is, ideértve többek között a más felhasználók által a Szolgáltatás által hozzáférhetővé vagy elérhetővé tett káros tartalmak (például vírusok, férgek) által a Felhasználó számítógépes rendszerében okozott károk és egyéb veszteségek kockázatát, valamint a használat során a Felhasználónál keletkezett és a másoknak okozott kárt is.

 

2.5 Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

 

3. A Szolgáltatás igénybevételének részletes leírása: 

 

A Szolgáltatást csak regisztrált Felhasználók vehetik igénybe. A regisztráció részletes leírása: A regisztráció, a  www.fortuna-irodaszer.hu oldal , bal felső sarokban található REGISZTRÁCIÓ gomb alatt található. A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező. A regisztráció folyamán lehetőség van partnerüzlet kiválasztására. A szolgáltatások teljesítése a regisztrációkor megadott (ez módosítható) partner közreműködésével történik. (közreműködő kereskedelmi partner.) A regisztráció lezárását követően automatikusan kap egy visszaigazolást, a regisztrációs oldalon.

 

4. Személyiségi jogok védelme: 

 

4.1 A www.fortuna-irodaszer.hu Üzemeltetője a www. fortuna-irodaszer.hu felületén, valamint az ehhez kapcsolódó tevékenysége során a Felhasználói adatok kezelésében az 1992. évi LXIII. Törvény, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; az 1995. évi CXIX. Törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; az 1998. évi VI. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az alábbi adatkezelési szabályokat érvényesíti:

 

4.2 A Felhasználók hozzájárulnak, hogy az Üzemeltető kezelje a Felhasználók személyes és különleges adatait. Az Üzemeltető kijelenti, hogy Felhasználói által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben Felhasználóval szemben a szolgáltatással való visszaélés vagy egyéb bűncselekmény gyanúja merül fel, annak személyes adatait az illetékes hatóságok számára átadja.

 

4.3 Felhasználói számára az Üzemeltető lehetőséget biztosít, hogy a róluk tárolt adatokat bármikor megtekinthessék, szükség esetén módosíthassák, vagy regisztrációjukat törölhessék.

 

4.4 A Felhasználói adatokba kizárólag az Üzemeltető erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az Üzemeltető jogosulatlan személyek számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait a fortuna-irodaszer.hu oldalon a szolgáltatások teljesítéséhez, a közreműködő kereskedelmi partnerei számára átadja.

 

4.5 Az oldal szolgáltatásaiban való részvétel önkéntes. Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít azon Felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

 

4.6 Az Üzemeltető gondoskodik arról, hogy szolgáltatásai révén a Felhasználókról megszerzett adatok felhasználása megfeleljen a mindenkor hatályos magyarországi jogszabályoknak.

 

4.7 Az Üzemeltető vállalja, hogy a regisztráció során a Felhasználók által megadott e-mail címekre nem küld levelet, kivéve a fortuna-irodaszer.hu szolgáltatásaihoz kapcsolódó tájékoztató anyagokat tartalmazó e-maileket, melyek fogadásába a tagok regisztrációjukkal beleegyeznek.

 

4.8 Az Üzemeltető minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.

 

4.9 Az Üzemeltető megtesz minden tőle elvárható intézkedést, hogy az oldalaihoz való hozzáférés folyamatos és hibamentes legyen, de nem vállal felelősséget az esetlegesen fellépő hibákért, mely az oldalak nem megfelelő működését és/vagy esetleges adatvesztést okoz.

 

 

Egyebek:

 

5.1. A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a Partner elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld.

 

5.2. A megrendelt áru szállítása a Felhasználóval egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott címre történik, a Partner által a visszaigazolásban megadott szállítási díjon.

 

5.3. A vevő jogosult az áru mennyiségi átvételét követő nyolc munkanapon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. Az árunak a Partnerhez történő visszaszolgáltatási költségei a Felhasználót terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a Partner a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított harminc napon belül a Felhasználó részére visszafizeti. Szerzői jogi védelem alatt álló termékek (hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver) esetén, amennyiben a Felhasználó a termék eredeti csomagolását már felbontotta, úgy nem jogosult az elállási jogát gyakorolni. Szintén nem jogosult a Felhasználó az elállási jog gyakorlására a Felhasználó személyéhez kötött, illetőleg a Felhasználó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére előállított, megrendelt termékek esetén.

 

5.4. A Felhasználó a regisztrációt követően bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

 

5.5. A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelési nyilvántartási számunk: NAIH-62869/2013 Nemzeti adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 

Budapest, 2013-03-04 

 

Vissza
Az Ön kosara
0 termék
Nettó összesen:
0,0 HUF
Bruttó összesen:
0,0 HUF
Címkefelhő
 

Minden jog fenntartva 2017 © Fortuna irodaszer- A hazai magyar irodaszer hálózat
 

 
E-mail: info@fortunairodaszer.hu